Culturele ANBI

      

 

Stichting Museum Geelvinck
(voorheen: Geelvinck Hinlopen Huis Stichting)
KvK no. 41215421
RSIN: 815194687
BTW-nr: NL815194687B01

Verkorte naam: Museum Geelvinck
Naam in het buitenland: Amsterdam Museum Geelvinck

Statutaire vestiging: Haarlemmer Houttuinen 47-D, Amsterdam

Bezoekadres Heerde:
Museum Geelvinck op Landgoed Kolthoorn
Huize Kolthoorn, Kamperweg 23, Heerde

Bezoekadres Amsterdam:
Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam
Posthoornkerk (ingang catacomben)
Haarlemmer Houttuinen 47-D, Amsterdam

Postadres (hoofdkantoor):
Geelvinck Muziek Musea
Kamperweg 23
8181 CS Heerde

Telefoon:
– Amsterdam: 020-6390747
– Heerde / hoofdkantoor: 0578-695670

E-mail: info@geelvinck.nl

Bankrekeningno. NL55 RABO 0314238131 t.n.v. Museum Geelvinck

Museum Geelvinck is opgenomen in het Museumregister (herijking vond plaats in 2019-2020)

Stichting Museum Geelvinck is door de fiscus erkend als ‘culturele ANBI‘.

 

Stichtingsbestuur:
– mevr. N.M.H.B.Y. Vink-Peter, voorzitter
1e termijn eindigt in 2023
– mevr. drs. A.M. Verweij, vicevoorzitter
2e termijn eindigt in 2023
– mr.drs. M. Bitter, secretaris
2e termijn eindigt in 2020
– mr. A.J. van Caubergh, penningmeester
2e termijn eindigt in 2020
– mevr. prof.mr.dr. D.M. van Gorp, lid
2e termijn eindigt in 2021
– mr. G. de Boer, lid
2e termijn eindigt in 2021

Bestuursleden kunnen tweemaal worden herbenoemd. Vanaf 2020 is de benoemingstermijn drie jaar.

Raad van Advies:
– R.A. Egarr (Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam en Geelvinck Festival)
– mevr. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen (project Basjkortostan – Veessen & Wijhe)
– drs. L.G. Samama
– Mevr. Maud Arkesteijn-Van Willigen (Geelvinck Festival)

Directie
– dr. J.A.W. Buisman, algemeen directeur Museum Geelvinck
Tevens zakelijk leider GeelvinckFestival en Geelvinck Wandelconcerten

Secretariaat Amsterdam:
– mevr. G. de Vries

Artistiek leider Geelvinck Fortepiano Festival:
– dr. M. Tsalka

Juryvoorzitter en adviseur Geelvinck Fortepiano Concours
– drs. M. Baudet

Geelvinck Muziek Musea
In begin 2017 is Museum Geelvinck – met steun van het Mondriaan Fonds – een nauwe samenwerking aangegaan met het Pianola Museum in Amsterdam en acteert sedertdien eveneens onder de naam Geelvinck Muziek Musea. Begin 2020 trad Huis Midwoud te Midwoud eveneens tot de Geelvinck Muziek Musea toe.

Leiding Geelvinck Muziek Musea
Naast J.A.W. Buisman, vertegenwoordigt Y.P. Verschoor, directeur Huis Midwoud en oud-directeur Geelvinck Pianola Museum, de directie van het samenwerkingsverband Geelvinck Muziek Musea

Corona
Als gevolg van Corona, zijn de vestigingen in Heerde en Amsterdam momenteel niet te bezichtigen door publiek. Zodra de Corona-maatregelen het weer mogelijk maken, kunt u op afspraak ons weer bezoeken. Wij houden ons strikt aan de Corona-maatregelen.

Geelvinck Muziek Museum Zutphen
Op 30 juni 2017 opende het Geelvinck Muziek Museum Zutphen in het rijksmonument ‘De Wildeman’ voor het publiek, dat zich binnen twee jaar ontwikkelde tot het Nederlands centrum voor fortepiano. Helaas, moest deze vestiging in november 2019 zijn deuren sluiten als gevolg van een gewijzigd beleid in de gemeente Zutphen en een significant bouwkundig probleem in het historische gebouw. Vanaf International Museum Day 2020 is het museum virtueel te zien op www.muziekmuseumzutphen.nl
Inmiddels zijn onderhandelingen gaande over een nieuwe vestigingslocatie in Kampen. Bovendien hebben wij een voorstel voor een publiekspresentatie op de buitenplaats Oud Amelisweerd (bij Utrecht) bij de Gemeente Utrecht neergelegd.

Doelstelling Museum Geelvinck:
museum, alsmede het organiseren van culturele activiteiten

Museum Geelvinck is in 1991 geopend voor het publiek in het Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam. Het museum is sedert 2005 opgenomen in het Nederlands Museumregister. Eind 2015 is Museum Geelvinck verhuisd naar de Posthoornkerk (vanaf 2020 het Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam) en van 2016 tot en met 2019 heeft het een nevenvestiging in Zutphen gehad: het Geelvinck Muziek Museum Zutphen. De administratie van het museum is gevestigd te Heerde.

De museumstichting is een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk en drijft geen onderneming in de zin van de vennootschapsbelasting. De stichting heeft de fiscale status van een ‘Culturele ANBI’, een Algemeen Nut Beogende Instelling (Geefwet).

In lijn met de Code Governance Cultuur, model Raad van Toezicht, functioneert het stichtingsbestuur als Raad van Toezicht en wordt het dagelijks bestuur uitgevoerd door de directie. De leden van het stichtingsbestuur (Raad van Toezicht), de Raad van Advies en de Klankbordgroep voeren hun taak voor de stichting onbezoldigd uit. Naast de bescheiden professionele staf wordt het museum gedragen door vrijwilligersteams in onder meer Amsterdam en Zutphen. De opzet is een landelijke netwerkstructuur. Enkele activiteiten zijn verzelfstandigd onder de paraplu ‘by Geelvinck’, zodat Museum Geelvinck zich op de museale kerntaken kan blijven richten en deze activiteiten toekomstbestendig met partnerteams worden ingevuld: Stichting Geelvinck Wandelconcerten (een samenwerking met de oude muziek ensembles BRISK, Musica Amphion en Camerata Trajectina), en Stichting Geelvinck Fortepiano Festival (festivalorganisatie).

Museum Geelvinck en de gerelateerde stichtingen Geelvinck Fortepiano Festival en Geelvinck Wandelconcerten huldigen de Code Governance Cultuur, Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code. Museum Geelvinck houdt zich aan de Ethische Code voor Musea en de LAMO. Bovendien zetten het museum en de genoemde stichtingen zich waar mogelijk in voor inclusiviteit en duurzaamheid (zoals de ‘groen-‘ en ‘slow’-bewegingen); zo doen wij mee aan de actie ‘Toegift’ (als lid van de Vereniging voor Podiumkunstenfestivals) voor het betrekken van minderbedeelden en asielzoekers. Museum Geelvinck is participant van Citta Slow Heerde en mede-initiatiefnemer van Slow Food Convivium Amsterdam Centrum. Museum Geelvinck is onder meer actief in de Museumvereniging (NMV), de Nederlands-Vlaamse Werkgroep van de 18e Eeuw, de Nederlands-Vlaamse Werkgroep van de Moderne Tijd, sKBL enz. Tevens is Museum Geelvinck lid van onder meer de Samenwerkende Amsterdamse Musea (OAM) en Erfgoed Gelderland. Het museum is internationaal actief in onder meer ICOM (institutioneel lid), CIMCIM, ICLCM, DemHist, ICOMOS, Europa Nostra, REMA-EEMN, Interpret Europe, EFFE en IFCS.

Collectie
De kern van de collectie bestaat uit muziekinstrumenten, voornamelijk piano’s uit de periode tweede helft 18e en eerste helft 19e eeuw. Het museum heeft de Sweelinck Collectie (voorheen Sweelinck Museum) in langdurige bruikleen verkregen van de gelijknamige stichting; dit betreft onder meer de belangrijkste verzameling in Nederland gebouwde piano’s uit de periode van de late 18e eeuw tot en met de eerste helft 19e eeuw, door de Raad voor Cultuur aangemerkt als onvervangbaar Nederlands erfgoed (Wet behoud cultureel erfgoed / Erfgoedwet). Daarnaast bezit Museum Geelvinck een groot aantal historische piano’s, merendeels tafelpiano’s, en heeft zij eveneens objecten in bruikleen. In totaal beheert Museum Geelvinck meer dan 170 historische instrumenten.

Hoofdlijnen beleidsplan
De missie van Museum Geelvinck is het behoud van de historische piano en daaraan verwante klavierinstrumenten (klavichord, klavecimbel, harmonium, pianola enz.), waarbij niet alleen gestreefd wordt naar het duurzaam borgen van het materieel klinkend erfgoed, maar evenzeer van het daarmee onlosmakelijk verbonden levend immaterieel erfgoed, zijnde de kennis en vaardigheid van de ambachtelijke techniek (bouw, restauratie, intoneren en stemmen) en van het professioneel bespelen ervan (musici en componisten).

Digitale collectieontsluiting, wetenschappelijk historisch en musicologisch onderzoek, kennisuitwisseling, vakonderwijs en talentontwikkeling (leerplaatsen en stimulering podiumervaring) zijn vaste elementen in het beleid. Het museum streeft naar een landelijke publiekspresentatie, breed opgezet muziekonderwijs, aanmoediging van jong professioneel talent door masterclasses, concoursen en ‘fringe’-concerten en stimulering van betrokkenheid (vrijwilligers, vrienden, crowdsourcing, laagdrempelige lezingen e.d.). Het museum streeft er ook naar het maatschappelijk draagvlak voor onze missie te versterken. Naast de bescheiden vestiging in de catacomben van de Posthoornkerk (vakonderwijs en publiekspresentatie van vroege piano’s) in Amsterdam en onze vestiging op Landgoed Kolthoorn in Heerde, spannen wij ons in een nieuwe publiekspresentatie (Geelvinck Piano Muziek Museum) in het oosten des lands te materialiseren.

Door middel van het organiseren van concerten, niet alleen op de kleine podia van de Geelvinck Muziek Musea, maar eveneens in andere musea, kastelen en buitenplaatsen, wil het een breed publiek bereiken. Door het aldaar uitplaatsen van – bespeelbare – historische piano’s willen wij het aantal beschikbare kleine podia geleidelijk uitbreiden. Naast het bereiken van een landelijk publiek kunnen wij op deze manier talentontwikkeling bij jong professioneel talent stimuleren (podiumervaring opdoen) en bovendien ervaren ensembles de gelegenheid bieden nieuwe concertprogramma’s te brengen. De thematische concertseries, die uitgebracht worden onder de naam ‘Geelvinck Muziek in Musea’ (zoals de Geelvinck Salon in het Luther Museum Amsterdam en in Museum Oud Amelisweerd), en muziekmanifestaties, zoals wandelconcerten, hebben als verbindend motto: historisch geïnformeerde (piano)muziek op historische instrumenten in een historische omgeving. Ook stimuleren wij nieuwe composities, culturele cross-overs, interdisciplinaire en experimentele manifestaties voor historische klavierinstrumenten en integreren wij deze in de concertprogrammering. Tevens wordt aansluiting gezocht bij niet-westerse muziekstijlen, en tevens met volksmuziek, filmmuziek en andere muziekgenres, zoals jazz, neo-classic, urban en dergelijke. Het museum treedt niet op als opdrachtgever, maar geeft door een open oproep aan musici, ensembles en componisten deze de gelegenheid zelf met voorstellen voor invulling van de thematische concertseries op de podia, waar instrumenten van ons in bruikleen staan, te komen en een samenwerking met ons aan te gaan.

Museum Geelvinck werkt samen met het Pianola Museum (Amsterdam) en Huis Midwoud (Midwoud) onder de naam Geelvinck Muziek Musea. Als initiërende gangmaker is de functie van Museum Geelvinck, die van een faciliterende primus inter pares. Op zijn beurt zoekt Museum Geelvinck aansluiting bij significante kenniscentra, zoals Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam Museum en Organisatie Oude Muziek, alsook universiteiten en onderzoekcentra in binnen en buitenland, zoals Universiteit van Leiden, Orpheus Instituut en Greifenberger Institut. Tevens streven wij naar samenwerking met onderwijsinstellingen. In de eerste plaats met het Conservatorium van Amsterdam, maar eveneens met andere conservatoria en muziekscholen in binnen en buitenland. Bovendien werken wij samen met vakscholen voor pianotechnici en -restauratoren, restauratieateliers en opleidingen in de museum- en erfgoedsfeer. Door het creëren van leer- en stageplaatsen geven wij gelegenheid om praktijkervaring op te doen. Ook stellen wij instrumenten beschikbaar aan studenten en beginnende professionele musici. Jaarlijks zijn kinderconcerten een terugkerend element in de programmering. Daarnaast geven wij bespeelbare instrumenten in bruikleen aan andere musea en bovendien ook voor concerten (o.a. aan het Koninklijk Concertgebouw), masterclasses en dergelijke.

Het digitaal vastleggen van uitvoeringen (audio en video) en het ter beschikking stellen van deze opnames, zowel via internet, als radio en andere media, vormt een significant onderdeel van de publieke ontsluiting van de collecties. Daarnaast wordt er naar gestreefd de collecties via internet te ontsluiten (o.a. MIMO). Fysieke ontsluiting van de collecties gebeurt in de Geelvinck Muziek Musea en in de met ons samenwerkende conservatoria, musea, kastelen en buitenplaatsen door publieks-presentatie (tentoonstelling en uitvoeringen). Door middel van audio- en video-opnames ten behoeve van CDs-uitgaves, social media, streaming en radio- of televisie-uitzending wordt het publieksbereik vergroot. Museum Geelvinck beheert eveneens een (fysieke) muziekbibliotheek en een archief.

De activiteiten van het museum beperken zich niet tot uitsluitend historische muziekinstrumenten. Het museum blijft aandacht geven aan in het verleden opgestarte thema’s zoals onderzoek naar de families Geelvinck, Hinlopen en aanverwanten in relatie tot het Geelvinck Hinlopen Huis en zijn historie, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het handels-, koloniaal- en slavernijverleden, gerelateerde huizen, buitenplaatsen en andere bezittingen, hun rol in het patriotisme e.a. Als uitvloeisel van eerdere tentoonstellingen ontwikkelt het museum eveneens projecten op de thema’s zoals Hollands porselein, chine-de-commande wapenborden, historische tuinen en gaarden, water-gerelateerd erfgoed, de sociaal-maatschappelijke rol van de vrouw in de 18e en 19e eeuw, enz. Een voorbeeld is een door ons museum gesteund project met musea in Odisha (India) inzake de voormalige VOC-nederzetting aldaar. Als uitvloeisel van onze tentoonstelling ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd’ (2013-2014) zijn wij actief betrokken bij een project in de gemeenten Heerde en Olst-Wijhe, waarbij in samenwerking met de lokale musea / historische verenigingen aandacht wordt gegeven aan die periode in een bilaterale samenwerking met Basjkortostan, een autonome republiek binnen de Russische Federatie (conferentie en scholenproject).

 

Voor een overzicht van recente activiteiten en financiële rapportage verwijzen wij naar de Jaarrapporten van de stichting.

 

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019